Lucrări

Construcții de durată prin excelență antreprenorială

Selecţia preliminară a subcontractanților

Are ca scop o selecţie preliminară a potenţialilor subcontractanți, în privinţa capacităţii tehnico-financiare conform cerinţelor derulării investiţiei în cauză. Lista subcontractanților invitaţi la procedeul de preselecţie se întocmeşte împreună cu Beneficiarul.

Elaborarea şi publicarea criteriilor de preselecţie

 • Stabilirea criteriilor de preselecţie, pe baza anvergurii investiţiei şi a unor considerente de garantare a posibilităţii de finalizare în bune condiţii şi la termen.
 • Elaborarea, pe baza criteriilor stabilite, a chestionarelor de preselecţie, elaborarea anexelor acestora, difuzarea invitaţiilor la preselecţie (împreună cu chestionarele şi anexele acestora), la potenţialii subcontractori.
 • Analiza documentelor de preselecţie primite de la potenţialii ofertanţi, din punctul de vedere al competenţei ofertanţilor şi a personalului de conducere a acestora, pentru investiţia în cauză, din punctul de vedere al competenţei subcontractorilor, al referinţelor de lucrări similare executate, al sistemului de management al calităţii.
 • Compararea tabelară a criteriilor de preselecţie, cu accentuarea criteriilor esenţiale.

Evaluare, propuneri

Intocmirea unei evaluări sintetice scrise, a rezultatelor preselecţiei, cu indicarea ofertanţilor ce s-au calificat pentru faza de concurs de oferte (sau licitaţie).

Întocmirea documentaţiei ptr cererea de oferte

 • Întocmirea documentaţiei pentru cerere de ofertă pe baza caietelor de sarcini elaborate de proiectant, cu specificaţii tehnice şi liste de cantităţi de lucrări.
 • Transcrierea listelor de cantităţi de lucrări, într-un format tabelar protejat la modificări, care să faciliteze compararea ofertelor.
 • Elaborarea documentelor necesare organizării concursului de oferte / licitaţiei, conform legislaţiei în vigoare, pe grupe de lucrări sau grupe de obiecte, conform solicitării Beneficiarului.

Organizarea concursului de oferte / licitaţiei, clarificări

 • Difuzarea documentaţiei de cerere de ofertă.
 • Prezentarea pe teren a amplasamentului obiectivului.
 • Furnizarea clarificărilor solicitate de ofertanţi în perioada de elaborare a ofertei, după caz, organizarea de consultări directe între proiectant şi ofertanţi.

Analiza ofertelor, analizele de costuri

 • Organizarea procedurilor de deschidere a ofertelor.
 • Analiza ofertelor din punct de vedere al completitudinii, al respectării caietelor de sarcini, din punct de vedere al alternativelor oferite, eventual cu participarea unor inspectori tehnici de specialitate.
 • Analiza costurilor la nivelul preţurilor unitare, într-un sistem comparativ tabelar, eventual cu participarea unui analist economic.
 • Elaborarea de analize comparative, evaluarea ofertelor pe baza unui sistem de punctaj.
 • Stabilirea unui sistem de punctaj pentru evaluarea ofertelor, cu ponderarea elementelor de apreciere în concordanţă cu scopul şi destinaţia investiţiei. Analiza tabelară a diferitelor elemente de comparaţie între oferte.

Elaborarea proiectului de contract

 • Elaborarea proiectului de contract, anexă la documentaţia de cerere de ofertă, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu considerarea intereselor Beneficiarului. Proiectul de contract va face referire la obiectul antreprizei, limitele acesteia, termenele de realizare şi de plată, garanţii, răspunderi, reţineri de garanţii şi despăgubiri, obligaţiile Beneficiarului și la managementul modificărilor în timpul execuţiei.
 • Prezentarea proiectului de contract la Beneficiar, corelarea cu solicitările acestuia, editarea.

Organizarea şi conducerea negocierii costurilor

 • Organizarea negocierii costurilor în vederea definitivării costurilor şi termenelor contractuale şi în vederea detalierii unor clauze contractuale.
 • Pregătirea tematică, materială a negocierilor, conducerea acestora , întocmirea de procese verbale, la nevoie, în mai multe runde.

Decizia

Elaborarea referatului sintetic final privind concursul de oferte, propunere privind ofertantul (ofertanţii), cu care urmează a se contracta lucrarea.

Contractarea

 • Pregătirea contractului cu subcontractanții selectați prin procedurile de mai sus, organizarea de negocieri privind clauzele contractuale în vederea semnării unui contract avantajos pentru fiecare parte.
 • Analiza proiectului de contract cu subcontractorii selectați pe baza ofertelor negociate şi a caietului general de sarcini.
 • Verificarea respectării prin contract a cerinţelor Beneficiarului, a proiectului de execuţie, operarea în contract a modificărilor şi completărilor necesare.
 • Pregătirea semnării contractului, multiplicarea documentelor, editarea anexelor.
 • Invitarea părţilor la semnarea contractului, parafarea şi înregistrarea contractelor, înmânarea exemplarelor cuvenite fiecărei părţi.
 • Evidenţa la zi a anexelor şi actelor adiţionale la contractul de execuţie.
 • Rezolvarea solicitărilor de modificare la contract, întocmirea actelor adiţionale.
 • Rezolvarea semnării actelor adiţionale conform procedurilor de contractare de mai sus. Înregistrarea actelor adiţionale (a modificărilor de contract).
 • Urmărirea respectării condiţiilor contractuale impuse de Beneficiar.
 • Urmărirea obligaţiilor contractuale privind raportările şi furnizarea de date, luarea măsurilor necesare în caz de întârzieri pentru minimizarea lezării intereselor Beneficiarului.

Controlul tehnic

Controlul tehnic al procesului de execuţie, în perioada derulării investiţiei, este una dintre cele mai importante sarcini. Are ca scop reprezentarea permanentă a intereselor Beneficiarului, controlul execuţiei în conformitate cu proiectul şi în condiţii tehnice de calitate conforme cu standardele şi legislaţia în vigoare. Controlul de calitate continuu şi planificat, garantează realizarea lucrărilor la nivel calitativ corespunzător.

 • Verificarea respectării condiţiilor tehnice precizate pentru organizarea de şantier.
 • Organizarea predării amplasamentului, invitarea părţilor interesate, realizarea predării amplasamentului către executant, întocmirea proceselor verbale, deschiderea Jurnalului de Execuţie
 • Control tehnic continuu, cu periodicitate adapatată la graficul de execuţie, după sistemul listelor de sarcini.
 • Organizarea controlului conform graficelor de control la execuţie, participarea la faze determinante, întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse. Luarea măsurilor corective şi urmărirea realizării acestora. Verificarea continuă a respectării graficului contractual de execuţie, rezolvarea abaterilor.
 • Verificarea îndeplinirii condiţiilor contractuale de plată, eliberarea certificatelor de realizare, gestionarea reţinelor sau cheltuielilor suplimentare. Actualizarea lunară a graficului de cheltuieli, cu evidenţierea modificărilor.
 • Verificarea rapoartelor şi adnotărilor zilnice ale executantului în Jurnalul de Excuţie, răspunsuri la probleme în numele Beneficiarului, cu respectarea intereselor acestuia.
 • Verificarea realizării modificărilor.
 • Urmărirea modificărilor la proiectul de execuţie, controlul utilizării documentaţiilor actualizate, dispoziţii de şantier pentru modificările la proiect, urmărirea respectării acestora.
 • Controlul respectării de către executant a avizelor tehnice şi a condiţiilor privind protecţia mediului. Controlul conformităţii cu procedurile părţilor privind managementul protecţiei a mediului.
 • Controlul respectării disciplinei pe şantier şi a normelor de protecţie a muncii. Controlul săptămânal al respectării normelor de curăţenie şi igiena muncii pe şantier. Luarea măsurilor ce se impun şi controlul respectării acestora.
 • Organizarea şi conducerea săptămânală a întâlnirilor de lucru, pe baza unei tematici prestabilite, invitarea participanţilor, întocmirea de procese verbale şi difuzarea acestora.
 • Luarea de măsuri în cazul constatării de abateri de la proiectul de execuţie sau în cazul intervenţiei unor factori ce ar putea bloca sau întârzia execuţia lucrărilor.
 • Într-un asemenea caz organizarea de consultări cu proiectantul şi înaintarea propunerilor către Beneficiar, după decizia acestuia, emiterea dispoziţiilor de şantier şi urmărirea respectării acesteia. Înregistrarea modificărilor în Jurnalul de Execuţie, după caz rezolvarea reproiectărilor necesare, cu concursul proiectantului.

Gestionarea modificărilor

 • Urmărirea modificărilor tehnice, evaluarea cerinţelor şi ofertelor alternative, după caz, iniţierea de acte adiţionale la contractul de execuţie.
 • Colectarea şi redactarea solicitărilor de modificare în numele Beneficiarului.
 • Înregistrarea modificărilor iniţiate de Beneficiar (sau cauzate de factori externi), în timpul execuţiei, coordonarea cu executantul, după caz, implicarea proiectantului, organizarea consultărilor, cererea ofertelor pentru modificări.
 • Supervizarea ofertelor.
  Evaluarea ofertei executantului, cu implicarea unui expert în costuri, gestionarea costurilor renunţărilor, solicitarea de oferte pentru comparație, propunerea de decizie.
 • Pregătirea actelor adiţionale.
  Elaborarea actelor adiţionale la contract, ca necesitate a modificărilor cu caracter tehnic, negocierea între părţile contractante a clauzelor contractuale (altele decât cele privind costurile), afectate de modificările cu caracter tehnic.

Participarea la procesului de receptie

Participarea la derularea recepţiei lucrărilor, pe baza invitației de la managerul de proiect. Remedierea conform listei de probleme.

Completarea lipsurilor, corectarea neconformităţilor

Stabilirea termenelor de remediere, completare, respectiv urmărirea realizării acestora, din punct de vedere al conformităţii tehnice, recepţia reparaţiilor, completărilor.

Inchiderea contractelor de execuţie

 • În cadrul închiderii contractelor de execuţie, eliberarea certificărilor de realizări, verificarea facturii finale, cu o atenţie deosebită la reţinerile de garanţie şi la penalizări.
 • Întocmirea documentelor şi rapoartelor finale către autorităţile locale, către autorităţile de specialiate, către furnizorii de utilităţi, etc.

Supravegherea probelor tehnologice

În timpul probelor tehnologice inspectorii tehnici de specialitate controlează realizarea probelor conform prescripţiilor tehnice în vigoare, controlează efectuarea măsurătorilor necesare și documentarea acestora.

Protecţia mediului

  • Respectarea şi impunerea respectării, pe parcursul derulării investiţiei, a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor aplicate de Beneficiar în privinţa protecţiei mediului.
  • Verificarea continuă ca materialele interzise de Beneficiar să nu fie folosite la executarea lucrărilor.
  • Verificarea continuă ca, pe cât posibil, materialele utilizate să fie ecologice, eventual reutilizabile.
  • Controlul privind adoptarea şi realizarea de soluţii cât mai economice din punct de vedere al consumurilor de energie, al cheltuielilor de mentenanţă, etc.

  Înainte de adoptarea soluţiilor economice de mai sus, întocmirea de propuneri către Beneficiar, cu prezentarea avantajelor soluţiilor energoeconomice, din punct de vedere al exploatării ulterioare a clădirii.